Phát huy giá trị di sản công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá địa chất Đồng Văn - Luận cứ và mô hình giáo dục ứng dụng

Thông tin chi tiết xem tại đây