TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM HÀ GIANG THỰC HIỆN CÔNG KHAI MINH BẠCH TÀI SẢN CÁ NHÂN NĂM 2018

    Thực hiện Quyết định số 1784/QĐ-SGDĐT ngày 20/11/2018 về việc Phê duyệt danh sách công chức có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập năm 2018; Công văn số 1359/SGDĐT-TCCB về việc thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang, trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang đã ra Thông báo số 88/TB-CĐSP ngày 02/12/2018 về việc thực hiện công khai minh bạch tài sản, thu nhập;    Kế hoạch số 157/KH-CĐSP ngày 04/12/2018 Công khai Bản kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018 và niêm yết bản công khai thu nhập cho 23 viên chức tại trụ sở Trường từ ngày 25/12/2018. Thời gian công khai và thu nhận thông tin phản hồi từ ngày 25/12/2018 đến hết ngày 24/01/2019. Sau thời gian trên bản công khai sẽ được lưu vào hồ sơ cá nhân theo quy định.