Phát triển chương trình nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo giáo viên mầm non tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Giang

Thứ ba - 22/09/2020 09:13 1.109 0
       Phát triển chương trình đào tạo (CTĐT) giáo viên mầm non là một quá trình liên tục điều chỉnh, bổ sung, cập nhật, làm mới toàn bộ hoặc một số thành tố của CTĐT, bảo đảm khả năng phát triển và ổn định tương đối của chương trình đã có, làm cho việc triển khai chương trình theo mục tiêu giáo dục đặt ra đạt được hiệu quả tốt nhất, phù hợp với đặc điểm và nhu cầu phát triển của xã hội và phát triển của giáo viên mầm non để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; đồng thời, trang bị cho các thế hệ tương lai nền tảng văn hoá vững chắc và năng lực thích ứng cao trước mọi biến động của thiên nhiên và xã hội.
       Với ý nghĩa đó, căn cứ Thông tư số 29/2018/TT-BGDĐT ngày 24/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành CTĐT trình độ trung cấp và trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; căn cứ Thông tư số 24/2019/TT-BGDĐT ngày 26/12/2019 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên; căn cứ Thông tư số 02/2020/TT-BGDĐT ngày 05/02/2020 của Bộ GD&ĐT ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT giáo viên trình độ cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm, Trường CĐSP Hà Giang xây dựng “Kế hoạch cập nhật, đánh giá, chỉnh sửa và phát triển CTĐT ngành giáo dục mầm non trình độ cao đẳng, hình thức đào tạo chính quy, khóa học 2020 – 2023”.
       Sau một thời gian triển khai thực hiện theo lộ trình, Hội đồng xây dựng đã dự thảo được chương trình khung và 44 đề cương chi tiết môn học/học phần. Dự thảo lần này (CTĐT mới) so với chương trình đã và đang thực hiện từ khoá học 2011 – 2014 tới khoá học 2019 – 2022 (CTĐT hiện hành) đã được chỉnh sửa, bổ sung theo hướng phát triển năng lực cho người học. Cụ thể như sau:
       * Đối với chương trình khung
       - Chỉnh sửa mục tiêu về thái độ thành mục tiêu năng lực tự chủ và trách nhiệm.
       - Bổ sung thêm chuẩn đầu ra.
       - Khối lượng kiến thức toàn khóa: Gồm 125 tín chỉ, chưa tính phần nội dung về Giáo dục Thể chất (3 tín chỉ), Giáo dục Quốc phòng – An ninh (11 tín chỉ) và Thi tốt nghiệp/Làm khóa luận tốt nghiệp (6 tín chỉ). Trong đó: Kiến thức giáo dục đại cương gồm 36 tín chỉ; kiến thức cơ sở ngành gồm 29 tín chỉ; kiến thức chuyên môn ngành gồm 44 tín chỉ; kiến thức tự chọn có 7/12 tín chỉ của 3/5 học phần; kiến thức thực hành nghề gồm 23 tín chỉ và thi tốt nghiệp/Làm khoá luận tốt nghiệp gồm 6 tín chỉ. Tổng số tiết lí thuyết/thảo luận/bài tập/kiểm tra là 1470/2430 (tiết) chiếm 60%; thực hành/kiến tập/thực tập là 960/2430 (tiết) chiếm 40%.
       - Bổ sung mới học phần: “Tổ chức ngày lễ, ngày hội ở trường mầm non” (02 tín chỉ = 30 tiết).
       - Ghép học phần“Múa” với “Rèn kĩ năng múa” thành học phần “Múa” và giữ nguyên tổng số tiết (3 tín chỉ = 90 tiết); ghép học phần “Mĩ thuật” với học phần“Làm đồ chơi, đồ dùng dạy học” thành học phần “Mĩ thuật - Làm đồ chơi, đồ dùng dạy học” và giữ nguyên tổng số tiết: 90 tiết).
       - Chỉnh sửa tên một số học phần: “Âm nhạc” thành “Lí thuyết âm nhạc”; “Tổ chức hoạt động vui chơi” thành “Tổ chức hoạt động vui chơi và hoạt động trải nghiệm”; “Tin học” thành “Tin học ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học mầm non”.
       - Điều chỉnh số tín chỉ, số tiết của một số môn học/học phần như: Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Tiếng Anh, Sự học và phát triển tâm lí trẻ em lứa tuổi mầm non 1, Giáo dục hòa nhập, Giáo dục học mầm non, Phương pháp giáo dục thể chất, Quản lí trong giáo dục mầm non, Tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học mầm non, Thực hành sư phạm, Thực tập sư phạm... Việc điều chỉnh này nhằm đảm bảo các quy định tại mục b, khoản 2, điều 4 của Thông tư số 29/2018/TT-BGDĐT: Khối lượng kiến thức lý thuyết và kỹ năng thực hành phải đảm bảo: Lý thuyết chiếm từ: 60-65%, thực hành từ 35-40%.
       - Giảm bớt một số học phần tự chọn và sắp xếp lại cấu trúc của khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp trong chương trình đào tạo để đảm bảo tính logic, thuận lợi cho việc lựa chọn các nội dung thi tốt nghiệp của 03 môn: Lí thuyết cơ sở ngành, Lí thuyết chuyên môn, Thực hành nghề nghiệp quy định tại điều 38 của Thông tư số 24/2019/TT-BGDĐT.
       - Điều chỉnh lại sự phân bổ kế hoạch giảng dạy các học phần trong mỗi học kì để đảm bảo sự cân đối về số tiết của 06 học kì.
       * Đối với chương trình chi tiết các môn học/học phần
       - Mục tiêu chung của môn học/học phần được chỉnh sửa từ mục tiêu về thái độ thành mục tiêu năng lực tự chủ và trách nhiệm; đồng thời, xác định rõ mục tiêu chi tiết cho từng chương/bài theo thang 6 bậc kiến thức để hướng đến mục tiêu chung nhằm đáp ứng những yêu cầu của chuẩn đầu ra.
       - Bổ sung thêm phương pháp, hình thức tổ chức dạy học; phương pháp và hình thức đánh giá cho mỗi chương/ bài học; bổ sung các chương trình, tài liệu, chuẩn quốc gia, quốc tế có thể tham khảo và sử dụng trong quá trình dạy học; thay đổi về điều kiện dự thi tốt nghiệp và điều kiện dự thi kết thúc môn học/học phần cho phù hợp với quy định mới.
       - Đặc biệt, đề cương chi tiết môn học/học phần mới được các tổ bộ môn rà soát, chỉnh sửa và bổ sung để đảm bảo tính thực tiễn, cập nhật và phát triển.
       Ngày 15 tháng 9 năm 2020, tại Trường CĐSP Hà Giang đã diễn ra phiên thẩm định CTĐT. Phiên thẩm định được tiến hành dưới sự chủ trì của Tiến sỹ Vũ Thị Kiều Trang - Trưởng khoa Giáo dục tiểu học - Giáo dục mầm non, Trường Đại học Tân Trào, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu; Hội đồng thẩm định còn có các thành viên: Tiến sỹ Phạm Thị Thu Thủy, Thạc sỹ Tống Thị Đào, Thạc sỹ Nguyễn Thái Hằng và Thạc sỹ Trần Thị Hồng. Tham dự phiên thẩm định còn có các giảng viên trong Hội đồng phát triển CTĐT của Trường CĐSP Hà Giang.   
                   untitled
       Hội đồng thẩm định đánh giá cao CTĐT mà Nhà trường đã xây dựng.  CTĐT đã xác định được mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể rõ ràng về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và trách nhiệm. Các học phần trong chương trình đào tạo được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo mục tiêu chuẩn đầu ra, được sắp xếp phân bổ một cách khoa học, hợp lý, thể hiện được cả chiều rộng và chiều sâu. Nội dung CTĐT xác định rõ tổng số tín chỉ thực hiện; có sự sắp xếp cân đối, hợp lý giữa khối kiến thức đại cương với khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp; sắp xếp cân đối số lượng tín chỉ giữa các học kì trong kế hoạch giảng dạy. Việc mô tả nội dung, khối lượng các môn học/học phần đầy đủ, rõ ràng. Xác định rõ vị trí việc làm, khả năng học tập nâng cao trình độ của người học sau khi tốt nghiệp. Thể hiện được đội ngũ giảng viên và các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết để đảm bảo nhiệm vụ đào tạo. Chương trình đáp ứng được nhu cầu của người học, của phát triển kinh tế xã hội, của ngành học trên địa bàn tỉnh và của vùng...
       Ngoài những ưu điểm trên đây, Hội đồng thẩm định cũng chỉ ra một số hạn chế của CTĐT và đề nghị Nhà trường cần tiếp tục chỉnh sửa và bổ sung theo lộ trình để có thể tiến tới đánh giá giá ngoài theo quy định./.
 

Tác giả bài viết: ThS. Vũ Đình Mạnh - Phó trưởng phòng ĐT&QLKH

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập7
  • Hôm nay1,211
  • Tháng hiện tại46,348
  • Tổng lượt truy cập3,843,163
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây